top of page
LOGO_เปลี่ยนนักล่าเป็นนักเล่า.png

โครงการ “เปลี่ยนนักล่า ให้เป็นนักเล่า”

สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Equitable Education Fund (EEF)

“ที่ไปที่มา จากนักล่าสู่นักเล่า”

ปี พ.ศ ๒๕๕๓ ชุมชนและสำนักละครมรดกใหม่ ภายใต้มูลนิธิกุมุท  จันทร์เรือง ได้เริ่มนำศิลปะการละครตามแนวทางวิถีสำนักของ ครูช่าง - ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง มาฝึกฝนขัดเกลาเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๕ แห่งทั่วประเทศ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ทำให้เยาวชนเกิดทักษะการแสดง การเล่าเรื่อง และการถามตอบอย่างใคร่ครวญ ส่งผลให้เยาวชนฟื้นฟูความนับถือในตัวเอง (Self Esteem)  ยืนระยะพัฒนาทักษะการควบคุมความคิด อารมณ์และการกระทำ(EF Executive Function)เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหม่ในชีวิตได้ง่ายขึ้น

ชมรมละครในศูนย์ฝึกฯ ดำเนินการต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถพาเยาวชนก้าวพลาดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปยืนอย่างสง่างามในเวทีเทศกาลละครนานาชาติที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จ

จากวันนั้นถึงวันนี้ มรดกใหม่มีโอกาสทำงานร่วมกับเยาวชนก้าวพลาดในหลายมิติและพบว่าศิลปะการละครและวิถีขัดเกลาตนเองแบบสำนักคือ หนทางสร้างครูฝึกให้มีพลังใจและร่วมกันนำพาเยาวชนก้าวพลาดไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

พรานน้อย.jpg

“เปลี่ยนนักล่าให้เป็นนักเล่า”

คืออะไร ?

“เปลี่ยนนักล่าให้เป็นนักเล่า” ถือกำเนิดจาก “นิทานพรานน้อย” เรื่องเล่ารูปแบบแพรวพราว ชีวิตอันโลดโผนของพรานนักล่าสิงโต โดย ครูช่าง ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง มีสาระสำคัญว่า “ไม่มีเรื่องเล่าที่เล่าไม่ได้ มีแต่นักแสดงที่เล่าไม่เป็น”

และมีเป้าหมายที่จะพาคนฟังไปสู่การยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและพร้อมจะหยิบยกขึ้นมาเป็นบทเรียนแก่ผู้อื่น

ในขณะเดียวกันเมื่อ “กล้าที่จะเล่า”

การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เล่าก็เกิดขึ้นทันที

กระบวนการละครโดยเรื่องเล่า “พรานน้อย” จะเปิดใจเยาวชนก้าวพลาดและนำไปสู่การพิจารณาเหตุและหนทางแก้ไข สร้างความนับถือตัวเอง(Self Esteem)ขึ้นมาใหม่นำพาไปสู่การควบคุมความคิด อารมณ์และการกระทำไปสู่เป้าหมายใหม่

ในชีวิต (EF- Executive Function) และเหนือสิ่งอื่นใด

คือการแปลงทักษะเป็นสัมมาอาชีวะด้วย

“เรื่องเล่าของตัวเอง” ดังคำว่า

“เปลี่ยนนักล่า ให้เป็นนักเล่า”

พรานนิดเดียว.jpg

วัตถุประสงค์โครงการ

• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องสู่อาชีพ •

• เพื่อฟื้นฟูเยาวชนก้าวพลาดฯ ให้ได้ตั้งหลักใหม่ มีความอุตสาหะที่จะประกอบสัมมาชีพ •

• เพื่อสร้างพื้นที่ตลาดออนไลน์ แก่เยาวชนก้าวพลาดฯ สร้างนวัตกรรมการสร้างรายได้จากเรื่องเล่า •

Untitled-design.jpg

โรงละครมรดกใหม่ จังหวัดปทุมธาณี

สถานที่ดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผูัร่วมโครงการ คือ เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 4 แห่ง จำนวน 57 คน

ภาพเล่าเรื่องที่-3_re.jpg

1

เปลี่ยนนักล่า

ให้เป็นนักเล่า

ออนไลน์

DSC00382_re.jpg

2

หนังของ

นักเล่า

สนับสนุนโดย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

1200px-Seal_of_the_Ministry_of_Justice_of_Thailand.svg.png
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (แบบสี).jpg
250198472_617177445953978_2794066847044664487_n.jpg
bottom of page