top of page

ตลาดเรื่องเล่าออนไลน์

​เราตั้งใจสร้างพื้นที่นี้ เพื่อเป็นที่แขวนผลงานของเยาวชนก้าวพลาด เพื่อสร้างนวัตกรรมการสร้างรายได้จากเรื่องเล่า สนใจสนับสนุนผลงานของพวกเรา รบกวนติดต่อกลับโครงการ

นวัตกรรมการสร้างรายได้จากเรื่องเล่า สนับสนุนโครงการโดย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

bottom of page