top of page
IMG_9699-WEB.jpg

หนังของนักเล่า

ค่ายสร้างงานผลิตภาพยนตร์สั้น แบ่งเป็น 2 ค่ายๆ ละ 2 ศูนย์

สนับสนุนโครงการโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กระบวนการจัดกิจกรรมค่ายสร้างงานผลิตภาพยนตร์สั้น

แบ่งเป็น 2 ค่ายๆ ละ 2 ศูนย์ ระยะเวลา 9 วัน โดย

ค่ายที่ 1

ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนชาย บ้านกรุณา

ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนราชบุรี

5 -13  กุมภาพันธ์  2565

ค่ายที่ 2

ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนชาย บ้านอุเบกขา

ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนหญิง บ้านปรานี

11-19  มีนาคม  2565

โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่จะสร้างทีเซอร์ภาพยนตร์สั้นจำนวน 4 เรื่อง

และเป้าหมายเชิงคุณภาพคือ

ฟื้นฟูเยาวชนก้าวพลาดฯ ให้ได้ตั้งหลักใหม่เห็นคุณค่าในตัวเอง

และมีความอุตสาหะที่จะประกอบสัมมาชีพเมื่อครบกำหนดฝึกอบรม

จากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนฯ

35_35_นักมวยเอก.jpg
3_switch.jpg
4_ปล้นพ่อง.jpg
คุณย่าน่ารัก.jpg

เนื้อหาในการอบรม

การอบรมจะเน้นพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนคือ ฐานพัฒนาคุณค่าภายใน และฐานพัฒนาอาชีพ โดยแบ่งกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้

01

Spirit Workshop
ปฏิบัติการฟื้นฟูจิตวิญญาณ

 • รับฟังถ้อยคำแห่งปัญญา โดยครูช่าง อ.ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง

 • ผลัดกันฟังและอ่าน Journal เผื่อฝึกการคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบอริยสัจจสี่ ทบทวนภายในตนเองและฝึกสังเกตผู้อื่น ค้นหาที่มาและที่ไปของเหตุแห่งการกระทำ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพที่ใช้ในการแสดงผ่านการดริลล์ทุกเช้า เพื่อเปิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆให้แก่เยาวชน

02

Journal Workshop
ปฏิบัติการรู้จักตนเองและผู้อื่นด้วยการเขียนบันทึก

 • ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง และองค์ประกอบของละคร (พรานน้อย พรานนิดเดียว ต้นตำรับนักล่าที่เปลี่ยนตัวเองเป็นนักเล่าเรื่อง)

 • ทบทวนการเล่าเรื่องแบบมีคนฟัง มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การวิเคราะห์เรื่อง การแสดงความเห็นต่อเรื่องของเพื่อนๆ

 • การเขียนบันทึกเพื่อคนอื่น ( Journal) ครบ 3 องค์ประกอบ คนฟัง การกระทำ เพื่ออะไร

03

Portrait & Presentation Workshop
ปฏิบัติการภาพนิ่งบอกตัวตนและการนำเสนอหน้าหนัง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงานผ่านการทำโปสเตอร์หน้าหนัง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงานผ่านภาพถ่าย Portrait ภาพนิ่งบอกตัวตน

04

DIY Workshop
ปฏิบัติการทำสื่อ Tiktok
ด้วยตัวเอง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงานผ่านการทำคลิปติ๊กต่อก

05

Short Movie Workshop
ปฏิบัติการทำ Teaser ภาพยนตร์สั้น

 • ทบทวนความรู้การทำละครสถานการณ์

 • ความรู้การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเบื้องต้น

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น

นิทรรศการภาพถ่าย พอร์เทรต

เมื่อจุดเปลี่ยนของชีวิต นำมาสู่เรื่องเล่าที่ไม่อิงนิยาย

เรื่องราวของพวกเขา จึงสะท้อนผ่านตัวตนของพวกเขาเอง

โดยเยาวชนจากศูนย์ฝึกของกรมพินิจฯ

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page