top of page

ตามไปดูชีวิตอาทิตย์โรมาเนีย 5 ปี

“พระอาทิตย์จากทางทิศตะวันออก

ที่ประเทศโรมาเนีย”

ปี 2012 พระอาทิตย์จากประเทศไทยย้ายวงโคจรไปลงหลักปักฐานที่ยุโรปตะวันออก ประเทศโรมาเนียเพื่อเสาะแสวงหาวิชาดนตรีที่ดีที่สุดของประเทศนี้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน ข้ามผ่านเวลาไป 5 ปี ครั้งนี้เขาจะได้กลับไปอีกครั้ง ไปเพื่อติดตามร่องรอยของตัวเองอันเริ่มต้นจากคำพูดของครูที่ว่า “อาทิตย์ ดนตรีของเธอก้าวหน้าขึ้นมากนะตอนนี้ ได้เท่าๆ กับเด็กสิบขวบแล้ว”

bottom of page